Omsorgsplan

 
Dette er et forslag til, hvordan vi kan handle, hvis vi skulle komme til at stå i en af de beskrevne situationer.
Der vil være stor forskel på hvordan vi reagerer og handler, om det er et døds-fald efter langvarig sygdom eller pludseligt, eller ved en ulykke. Det har også stor betydning om dødsfaldet sker i børnehaven eller et andet sted.

Du har som medarbejder ret til at sige fra over for opgaven, men det må ikke ske, før du har fundet en anden til at overtage ansvaret!

 

Når et barn dør

Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen og primærperson.
Ledelsen kontakter øvrige involverede parter.
Det er vigtigt, at den interne kommunikation og information er så optimal som muligt.

Ansvarsfordeling


Ledelsen
-    sørger for information af medarbejdere, forældrebestyrelse/råd
-    sørger for professionelle (psykolog evt. kontakt til præst, kommunen m.v.)
-    sørger for ”erstatning” for "primærperson", hvis denne ikke magter opgaven
-    sørger for al kontakt udad til, hvis der fx er presse interesse

Stuepersonale


-    sørger for afklaring med hjemmet (besøg/telefon, hvad må fortælles i hjemmet/ i børnehuset for at undgå rygter)
-    sørger for børnegruppen

Kontakt til hjemmet:


En fra stue personalet sammen med lederen kontakter hjemmet. Det kan ske telefonisk eller ved hjemmebesøg (på et passende tidspunkt) og er vigtigt for at få de faktiske forhold at vide (rygter skal undgås).

-    Aftal med forældrene, hvorledes den nærmeste tid skal forløbe, hvad der må fortælles videre.
-    Har barnet søskende i børnehuset, er det vigtigt at få at vide, hvornår evt. søskende kommer i børnehuset igen.
-    Fortæl, hvad der er sket i børnehuset i løbet af den første dag.
-    Fortæl om kammeraternes sorg
-    Hvornår vil begravelsen finde sted? Må personale, andre forældre, børn deltage?
-    Såfremt forældre indfinder sig i børnehuset, skal samtale ske på et roligt og uforstyrret sted, som evt. ”blokeres” med skilt: Optaget, vil ikke forstyrres.
-    Aftale om der kan afleveres breve, tegninger fra kammeraterne og blomster

  I Børnehuset:
Lederen sørger for:

-    at meddele dødsfaldet og evt. synge en sang og give besked om "et minuts stilhed"
-    at fremskaffe lys og evt. blomster til barnets plads/garderobe/mindebord eller lign.

Stuepersonalet

-    mindes barnet sammen med kammeraterne.( i forhold til alder)

I børnegruppen kan der tales om:
-    tab af kære (herunder også dyr)
-    begravelse, bisættelse, kremering
-    hvordan vi viser afdøde barns forældre medfølelse

Man kan skive breve til og tegne til/om afdøde og aflevere breve/tegninger til mindebord eller til afdødes forældre, der kan vælge at gemme dem eller lægge dem i kisten til afdøde.

Kontakt til Børnehusets forældre:

Besked om hændelsesforløbet på Nembørn. I dette kan der være meddelelse om et evt. forældremøde snarest mulig, dog senest dagen efter, f. eks. ved en ulykke i børnehuset.

Primærperson /og leder sørger for evt. skriftlig kontakt til børnehusets forældre.

Alle forældre skal kontaktes personligt, når de går hjem fra børnehuset, således at de kan overtage omsorgen for deres børn.

Resten af primærpersonens og personalets dag:

Ved pludselige dødsfald er det en god ide at alle mødes med ledelsen inden børnehaven forlades og drøfter dagens forløb og hvad, der videre skal ske i de kommende dage.

Kontakt til professionelle støttepersoner:

Det er ledelsens ansvar. Det kan være nødvendigt at tilkalde psykologbistand fra PPR til hjælp for børn og/eller medarbejdere eller at støtte sig til socialrådgiver, læge og præst / iman / rabbiner eller lign.
Tilbud om hjælp fra professionelle skal altid gives.

Begravelsen:

Børnehuset sender en blomst.
Personalet, forældre og kammerater kommer i det omfang, de selv ønsker og som er aftalt på mødet med forældrene.

Tiden efter:

I børnehuset vil begivenheden være fælles eje, og afhængig af forholdene kan vi vælge at mindes barnets fødselsdag eller dødsdag på forskellig måde, men endelig på en måde, der falder naturligt.
Måske har vi stadig kontakt til forældrene via afdødes søskende.
Her skal vi igen bruge vores intuition.

I hele forløbet skal vi være klar over, at man bruger sig selv i helt utroligt grad, og derfor skal vi være ærlige, åbne for gode ideer og søge hjælp, hvor det over-hovedet er muligt.

Ressource personer kan være: Ledelsen, kollegaer, psykologer, sundhedsplejersken, præsten, forældre og egen familie.

Evaluering af forløb:

-    Der skal altid efter en hændelse foretages en evaluering af, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt, så evt. nye procedurer kan indarbejdes i planen.
-    Sorg planen gennemgås og revideres hvert år på et personalemøde.
 
Når et barn mister nærtståendeDen der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen og primærperson.
Ledelsen kontakter øvrige involverede parter.
Det er vigtigt, at den interne kommunikation og information er så optimal som muligt.

Ansvarsfordeling:


Ledelsen
-    Hvis beskeden er givet af andre end familien, søges oplysningen bekræftet
-    sørger for information af medarbejdere, forældrebestyrelse
-    sørger for professionelle (psykolog evt. kontakt til præst, kommunen m.v.)
-    sørger for ”erstatning” for "primærperson", hvis denne ikke føler, at kunne klare opgaven

Stuepersonale

-    sørger for afklaring med hjemmet (besøg/telefon hvad må fortælles i hjemmet/ i børnehuset for at undgå rygter)
-    sørger for børnegruppen
-    sørger for information til børnehusets/stuens forældre.

Kontakt til hjemmet:
-    primærperson/en fra stuen evt. sammen med en fra ledelsen, kontakter hjemmet.(Forslag: Jeg ved godt det kan være svært for dig nu, men jeg er nødt til at spørge om)
-    Det er vigtigt at få at vide, om barnet kommer i børnehuset den pågældende dag.
-    Om hjemmet har ønske om noget, der skal siges eller gøres i børnehuset.
-    Aftal med forældrene, hvorledes den nærmeste tid skal forløbe.
-    Hvornår vil begravelsen finde sted? Må personale, andre forældre, børn deltage?
-    Såfremt forældre indfinder sig i børnehuset skal samtale ske på et roligt og uforstyrret sted, som evt. ”blokeres” med skilt: Optaget, vil ikke forstyrres.
-    Der kan afleveres breve, tegninger fra kammeraterne og blomster

I Børnehuset:
-    forløbet skal tilrettelægges efter, om det pågældende barn er mødt i børnehuset eller ej.
-    primærperson og ledelsen er i børnehuset, når kammeraterne mødes i børnegruppen
-    Hvis barnet deltager (kommer i børnehuset), aftales forløbets form og indhold med hjemmet forinden (hvis det er muligt)
-    Det er vigtigt at drøfte, hvordan kammeraterne skal forholde sig, når det berørte barn vender tilbage for at hjælpe pågældende gemmen sorgen.
-    Vær opmærksom på, at barnet over tid kan ”reagere”, selv om han/hun tilsyneladende er kommet sig over den første voldsomme oplevelse.
-    Aftale hvem der påtager sig at tale nærmere med barnet (primærperson, ledelse, psykologer eller andre.)

Kontakt til børnehusets forældre:

Primær person og ledelse orienterer skriftligt forældrene om muligt samme dag, hvis det er ok med familien.
Forældrerådet kan evt. sende en blomsterhilsen til hjemmet.

Begravelsen:

Børnehuset sender blomster,
Personalet, forældre deltager i det omfang, der er aftalt med hjemmet.

Tiden efter:

Det er vigtigt, at barnet, hjemmet er klar over, at primærperson eller ledelse er til rådighed, når der er behov for det.

Det er også vigtigt, at den pågældende person ved, hvilke problemer, der kan dukke op, således at vedkommende kan støtte barnet, når barnet reagerer ved at være vred på den afdøde – det er tilladt.
Det er også tilladt at føle lettelse ved et dødsfald, når den afdøde har været syg i lang tid. Det er vigtigt, at tale med barnet om, at det er tilladt, og at barnet måske får dårlig samvittighed over at føle lettelse.
Det er vigtig at overveje, hvordan der kan skabes psykisk rum for barnet sorg.

Evaluering af forløb:

-    Der skal altid efter en hændelse foretages en evaluering af, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt, så evt. nye procedurer kan indarbejdes i planen.
-    Sorg planen gennemgås og revideres hvert år på et personalemøde.
 
Når børnehuset mister en medarbejder

Den person, der først får kendskab til dødsfaldet, underretter ledelsen og andre involverede.
Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt til medarbejderne for at finde ud af, hvem der kontakter familien og hvad familien evt. forventer fra børnehusets side.

Samme dag sendes ”en varm hilsen” (brev/blomst el. lign.) til hjemmet. Endvidere deltager en del af eller hele personalegruppen i begravelsen, ligesom der sendes krans eller blomster hertil.

Information af medarbejdere:

-    Ledelsen underretter alle
-    Hvis kendskab til dødsfaldet sker efter arbejdstid, indkaldes personalet til  et aftenmøde eller morgenmøde.
-    Ledelsen orienterer om, hvorledes børnene og forældre skal have besked
-    Afdødes timer skal ”dækkes ind”
-    Det kan være nødvendigt at sende dybt berørte medarbejdere hjem.
-    Ledelsen sørger for evt. krisehjælp , hvis det er nødvendigt fx hvis det er sket på arbejdspladsen

I Børnehuset

-    Personalet/ledelsen underretter om dødsfaldet, under hensyntagen til hvilken information medarbejderne har fået.
-    Det er vigtigt, at være opmærksom på børnenes reaktion og bruge tid på at bearbejde evt. stærke følelser
-    Børnene samles til en kort mindesstund, afhængig af medarbejderens tilknytning til børnehuset.

Information af forældrene:


Samtlige forældre informeres samme dag om dødsfaldet enten per brev eller telefonisk, evt. også om, hvorledes børnehaven vil klare mødeskemaet de nærmeste dage.

Begravelsen:
Børnehuset sender en krans/blomst
Det forsøges om det er muligt ( i forhold til arbejdsplan ) at alle der ønsker det kan deltage, hvis familien ønsker det.

Tiden efter:
I personalegruppen drøftes tiden efter, opfølgning, professionel hjælp.
Vigtigt, at der snakkes meget om det skete, også med børnene.
Ledelsen sørger for løbende kontakt til afdødes nærmeste familie i en tid efter dødsfaldet.

Evaluering af forløb:

-    Der skal altid efter en hændelse foretages en evaluering af, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt, så evt. nye procedurer kan indarbejdes i planen.
-    Sorg planen gennemgås og revideres hvert år på et personalemøde.
 
Når en medarbejder mister en af sine nærmeste

Den, der først får kendskab til dødsfaldet, underretter ledelsen.
Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt til medarbejderen for at finde ud af:
-    Hvad, der skal gøres
-    Hvad, den pågældende forventer fra sin arbejdsplads
-    Hvem, der skal orienteres
-    Hvad, hvem der evt. kan / vil være en hjælp.
-    Udtrykke vores medfølelse
-    Evt. sende blomsterbuket

Begravelse:
Børnehuset sender en krans/blomst
Det overvejes om nære kollegaer og ledelse skal deltage.

Tiden efter:
Ledelsen støtter og/eller sikrer at medarbejderen støttes af nære kollegaer i ti-den efter dødsfaldet.

Evaluering af forløb:
-    Der skal altid efter en hændelse foretages en evaluering af, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt, så evt. nye procedurer kan indarbejdes i planen.
-    Sorg planen gennemgås og revideres hvert år på et personalemøde.
 
Litteraturliste
Vi har noget litteratur på personalestuen

Fx:
Fra kræftens bekæmpelse:     
Om Sorg handleplan
            Når forældre dør
            Hvad fejler du far
            Om sorg  3-4-5 klasse og 6-7-8 klasse
Ellers kan man læse

Alte Dyregrov :Sorg hos børn


Mangler:

Handleplan for:

Børn – alvorlig sygdom, krise, ulykke
Nærtstående pårørende til barn – alvorlig sygdom, krise, ulykke
Medarbejder – alvorlig sygdom, krise, ulykke
Nærtstående pårørende til medarbejder – alvorlig sygdom, krise, ulykke.
Eksempel på brev til hjemmet
Eksempel til dagsorden til et forældremøde